Phiên dịch tiếng Pháp theo giờ : 16 USD / giờ

Phiên dịch tiếng Pháp trọn gói : 70 USD / ngày